Redovisningskonsult

REDOVISNINGSKONSULT

Redovisningen är grunden för en bra uppföljning och styrning av ett företag. Vi arbetar med rationella verktyg som gör att Du kan följa ditt företags ekonomi på bästa sätt.

LÖPANDE BOKFÖRING

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid. Att vi ser till att allt blir redovisat efter gällande lagstiftning är en självklarhet. Genom att låta Modern Ekonomi sköta förtagets bokföring undviker Du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på alla alla lagstiftningsförändringar, det gör vi åt Dig.
Redovisningen bygger vi på ett sätt så att Du sedan kan följa och analysera de delar i företaget som är viktiga att följa. Kostnadsställe, projekt och kvantitet är vanliga tillägg till den "normala" bokföringen.

RAPPORTERING

För att Du ska kunna följa företagets resultat och ställning får Du löpande tillgång till de rapporter Du behöver. Utöver standardiserade resultat- och balansrapporter finns ett 50-tal olika specialrapporter. För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket. Genom att utnyttja vår web-rapport kan Du när som helst komma åt företagets rapporter. Med hjälp av s k drill-down kan Du klicka dig fram i rapporten och på din skärm titta på fakturorna som är kopplade till ett viss konto.

AVSTÄMNINGAR - PERIODISERINGAR

Vi ser till att dina kostnader och intäkter hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.

SKATTEDEKLARATION

Skattedeklaration utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid.

BOKSLUT

Oavsett om företaget är ett AB eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.
Har företaget använt eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen importerar vi automatiskt in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter etc och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt.

KONCERNREDOVISNING

Om ditt företag ingår i en koncern behövs det i många fall upprättas en koncernredovisning. Med professionella verktyg ser vi till att alla elimineringar, förvärvsanalyser, koncerninterna försäljningar och inköp, internvinster, minoritetsintressen etc blir riktiga.

 

Vill du bli kontaktad om Redovisning?

Sänd oss din mailadress och telefonnummer så kontaktar vi dig.

info@modernekonomi.se