Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 oktober 2020 – 31 december 2021 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 oktober 2020 – 31 december 2021 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 oktober 2021 – 31 december 2021

  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -1,4 (-2,1) MSEK
  • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,2 (-0,3) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 21,0 (23,3) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 0,5 (0,5) MSEK
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till -2,2 (-2,7) MSEK

Sammanfattning 1 oktober 2020 – 30 december 2021 (siffror inom parentes avser förra räkenskapsåret som omfattade perioden oktober 2019-september 2020)

  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 3,3 (2,6) MSEK
  • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,5 (-0,9) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 121,0 (108,0) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 2,7 (2,2) MSEK
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 0,4 (0,4) MSEK

För fullständig bokslutskommuniké 1 oktober 2020 – 31 december 2021 v.v. se Modern Ekonomis hemsida på följande länk:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022 klockan 08:30 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se