Regulatorisk

Stämmokommuniké från årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Stämmokommuniké från årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) den 24 april 2023.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.


Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleant och att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor utan revisorssuppleant.

Beslut om arvode för ledamöter och revisor

Beslöts att arvode för uppdrag som styrelseordförande utgår med 2 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Det antecknades att Klaus Jensen, Daniel Bolin och Jens-Oskar Göransson avsäger sig styrelsearvode för 2023.


Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor
För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Klaus Jensen, Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Mats Olsson. Mats Olsson omvaldes till ordförande. Grant Thornton Sweden AB valdes till revisor.


Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande att fatta beslut om nyemission av högst 4 000 000 aktier med företrädesrätt för aktieägarna, varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Framlades styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av högst 2 825 000 aktier, varefter stämman beslutade i enlighet med förslaget.

Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se