Regulatorisk

Förstärkt eget kapital i Modern Ekonomi koncernen

Som ett led i den fortsatta expansionen i Bolaget kommer grundarna till Modern Ekonomi att vidareinvestera i redovisningsbyråkedjan genom ett villkorat kapitaltillskott till ett av Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) helägt dotterbolag, Modern Ekonomi Sverige AB, tillika det bolag där Modern Ekonomis verksamhet bedrivs. 

Grundarna till Modern Ekonomi kommer den 30 mars 2017 att vidareinvestera i redovisningskedjan genom villkorat kapitaltillskott på totalt 5 MSEK. Kapitaltillskottet kommer att tillskjutas i form av omvandling av en fordran som grundarna har på Modern Ekonomi Sverige AB. Syftet med kapitaltillskottet är att öka bolagets Egna kapital och därmed möjliggöra fortsatt expansion och omställning mot digitaliserad och automatiserad redovisning.  

Kapitaltillskottet är lämnat med ett förbehåll med innebörden att ur framtida disponibla vinstmedel erhålla återbetalning av tillskott under samma förutsättningar som gäller för vinstutdelning enligt aktiebolagslagen d.v.s. efter förslag från styrelsen och beslut på bolagsstämma.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2017 kl. 09:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se