Regulatorisk

Delårsrapport 1 oktober 2019 – 31 mars 2020 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 2,1 (1,4) MSEK
 • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,1 (0,1) MSEK
 • Koncernens omsättning uppgick till 56,5 (54,2) MSEK
 • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,2 (1,2) MSEK
 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1,0 (0,2)
 • Koncernens kassaflöde har förbättrats med 0,9 MSEK jämfört med samma period förra året

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober 2019 – 31 mars 2020

 • Väsentliga beslut på årsstämman den 17 januari 2019
 • Ökat antal affärsrådgivare
 • Avveckling av verksamheten i Gnesta
 • Ny HR-chef

Väsentliga hädelser efter perioden utgång

 • Utveckling av affärsområde inom HR

För fullständig delårsrapport 1 oktober 2019 – 31 mars 2020 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 klockan 08:30 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 130 medarbetare fördelade på 13 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se