Regulatorisk

Kallelse till extra bolagsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 30 november 2020, kl. 13:00 i Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

A. Rätt att delta på extra bolagsstämman
Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 november 2020, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 24 november 2020, och dels senast den 24 november 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget till per e-post frans.blom@modernekonomi.se eller per telefon på telefonnummer 021-470 36 05.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Information med anledning av coronaviruset

På grund av utvecklingen av coronaviruset är målsättningen att stämman ska bli kort och effektiv med minsta risk för smittspridning. Aktieägare bör noga överväga att använda sig av möjligheten att delta genom ombud. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta, har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att nyttja sig av sådan möjlighet.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

  1. Stämman öppnas
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Val av en eller två personer att justera protokollet
  5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Godkännande av dagordning
  7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter
  8. Val av styrelseledamöter
  9. Fastställande av styrelsearvode
  10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut.

Punkt 7 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

ECIT AS som förvärvat ca 86,10 procent av aktierna och rösterna i Bolaget föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant.

Punkt 8 – Val av styrelseledamöter

Förslag till styrelseledamöter kommer att presenteras på stämman.

Punkt 9 – Fastställande av styrelsearvode

Valberedningen föreslår att de nya ledamöterna ska erhålla arvode för sitt styrelsearbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2020 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen för stämman och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

_____________________

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se