Regulatorisk

Årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid årsstämman i Modern Ekonomi Sverige Holding AB den 14 december 2017 antog stämman styrelsens samtliga förslag.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.


Fastställande av resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslöt att fastställa de i årsredovisningen intagna resultat- och balansräkningarna, att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag, samt, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret.


Beslut om arvode för ledamöter och revisor

För uppdrag som ledamöter skall arvode utgå till Ann-Christine Hvittfeldt, Anders Forsebäck och Helena Herlogsson med 1,5 prisbasbelopp och till Mats Olsson utgår 0,5 prisbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn utgår enligt godkänd räkning.


Val av styrelseledamöter, styrelsens ordförande samt revisor

För tiden till dess nästa årsstämma hållits omvaldes Ann-Christine Hvittfeldt, Anders Forsebäck, Helena Herlogsson till ledamöter med Mats Olsson som ordförande. Till suppleant till dess nästa årsstämma hållits valdes Anders Olsson.

Roger Strömma valdes till revisor och Malin Inestam till revisorssuppleant.


Bemyndigande om nyemission i samband med företagsförvärv

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport. Bemyndigandet skall omfatta högst 2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.


Bemyndigande om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet omfattar högst 4 000 000 aktier.


Emission av teckningsoptioner

Stämman beslöt att bolaget ska emittera högst 100 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett fåtal befattningshavare, nyckelpersoner och övriga anställda med vardera högst 35 000 teckningsoptioner. Teckning av teckningsoptioner skall ske senast den 8 juni 2018.


Övrigt

Beslutades om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

För Bolagets Årsredovisning v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/$1/Article/174/1/%C3%85rsredovisning%202016_2017.pdf

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.
 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 december 2017 kl. 16:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 16 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se