Regulatorisk

Extra bolagsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) den 30 november 2020 beslutade stämman i enlighet med punkterna i detta pressmeddelande.

Beslut om röstlängden

Stämman beslutade att godkänna röstlängden.

Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

För tiden intill slutet av nästa årsstämma beslutades att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter med en suppleant.

Val av styrelseledamöter

För tiden till dess årsstämma hållits omvaldes Viktor Olsbo, Merlina Poljak Käll och Mats Olsson som ledamöter samt nyval av Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Klaus Jensen. Klaus Jensen valdes till ordförande. Anders Olsson omvaldes som suppleant.

Beslut om arvode för ledamöter

För uppdrag som ledamöter skall inte arvode utgå till Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Klaus Jensen för perioden fram till årsstämma hållits.
 

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se