Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar preliminärt resultat och kassaflöde avseende perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2021 samt balansräkning per 31 december 2021

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar härmed preliminärt resultat och kassaflöde för perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2021 samt balansräkning per 31 december 2021.

Koncernen omfattar följande bolag:

 • Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)
 • Modern Ekonomi Sverige AB
 • Modern Bolagsservice Sverige AB
 • Modern Tellos Sverige AB
 • Modern Avveckling Sverige AB
 • ME Finans AB

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550

Sammanfattning av rapport

Under perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2021 uppgår koncernens resultat till:

 • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 121,4 MSEK.
 • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,8 MSEK.
 • Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 0,2 MSEK.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 1,8 MSEK.
 • Koncernens soliditet vid periodens utgång var 16 %.

Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för perioden 1 oktober 2020 – 31 december 2021 samt balansräkning per 2021-12-31

Resultaträkning (tkr)

Nettoomsättning 118 507
Övriga rörelseintäkter 2 872
121 379
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -35 071
Personalkostnader - 82 519
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -2 666
Övriga rörelsekostnader -35
-120 291
Rörelseresultat -1 088
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter -19
Räntekostnader och liknande resultatposter -193
-212
Resultat efter finansiella poster 876
Resultat före skatt 876
Skatt på årets resultat -462
Uppskjuten skatt -384
Årets resultat 30

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 113
Goodwill 3 485
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar 345
3 943
Materiella anläggningstillgångar
Installationer 250
Inventarier 513
763
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 2 021
2 021
Summa anläggningstillgångar 6 727
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 286
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 34 548
Fordringar hos koncernföretag 9
Övriga fordringar 7 482
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 681
46 720
Kassa och bank 1 828
Summa omsättningstillgångar 48 834
SUMMA TILLGÅNGAR 55 561
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 18 281
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -9 601
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 8 680
Summa eget kapital 8 680
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 10 413
Skulder till kreditinstitut 400
10 813
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 800
Förskott från kunder 2 625
Leverantörsskulder 5 426
Skulder till koncernföretag 417
Aktuella skatteskulder 300
Övriga skulder 16 441
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 059
36 068
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 561

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 876
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 2 632
Betald skatt -302
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 206
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager och pågående arbeten -286
Förändring kundfordringar -5 232
Förändring kortfristiga fordringar 4 897
Förändring leverantörsskulder 901
Förändring av kortfristiga skulder 2 396
Kassaflöde från den löpande verksamheten 5 882
Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -346
Investeringar i materiella anläggningstillgångar -740
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 70
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 193
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -2 209
Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -3 514
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -3 514
Årets kassaflöde 159
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 1 669
Likvida medel vid årets slut 1 828

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jens-Oskar Göransson
Verkställande direktör, Modern Ekonomi
Telefonnummer: +46 (0) 70-332 84 31
Mail: jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 januari 2022 klockan 08:30 CEST. 

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 100 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

www.modernekonomi.se