Regulatorisk

Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 januari 2021, kl. 14.00 på Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per onsdagen den 13 januari 2021, och dels senast den 15 januari 2021 anmäla sitt deltagande till Bolaget till per e-post frans.blom@modernekonomi.se eller per telefon på telefonnummer 021-470 36 05.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir införd i aktieboken per onsdagen den 13 januari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den andra bankdagen efter onsdagen den 13 januari 2021beaktas vid framställningen av aktieboken.

Information med anledning av coronaviruset

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset har styrelsen för beslutat att begränsa anföranden till ett minimum och att ingen förtäring kommer att serveras före eller efter stämman. Deltagande av både styrelseledamöter, bolagsledning och antalet närvarande icke-aktieägare kommer att begränsas, med målsättningen att stämman blir kort och effektiv för att minska risken för smittspridning. Aktieägare uppmanas att i största möjliga mån delta via ombud för att på så sätt undvika onödiga resor.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val till styrelsen och av revisor
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
 15. Stämmans avslutande
 

Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

Bolagets största aktieägare ECIT AS föreslår att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter omvälja Viktor Olsbo, Klaus Jensen, Daniel Bolin, Jens-Oskar Göransson och Mats Olsson. Mats Olsson föreslås väljas till ordförande. Det föreslås att Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor. Arvoden föreslås utgå till ordföranden med 2 inkomstbasbelopp och till Viktor Olsbo med 1,5 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.  

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman i syfte att anpassa bolagets räkenskapsår till ECIT AS:s räkenskapsår beslutar att ändra bolagsordningens bestämmelse om räkenskapsår till att omfatta kalenderår. Innevarande räkenskapsår föreslås avslutas den 31 december 2021. I tillägg därtill föreslår styrelsen smärre ändringar av bolagsordningen för att anpassa den till gällande lagstiftning. Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

 

Nuvarande lydelser:

Ӥ 1 Firma

Bolagets firma är Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 oktober – 30 september.

§ 11 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget före kl 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke.
 

§ 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enigt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.”

Föreslagna lydelser:

”§ 1 Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Föranmälan

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke.

§ 12 Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.”

Punkt 13Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 4 000 000 aktier.

 

Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst

2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 12 och 14 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.modernekonomi.se, från och med den 30 december 2020. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

_____________________

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se