Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 januari 2022 – 31 december 2022 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 1 januari 2022 – 31 december 2022 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 juli 2022 – 31 december 2022

  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -1,0 (-2,7) MSEK
  • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,2 (-0,2) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 43,1 (40,0) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,4 (1,1) MSEK
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till -1,8 (-4,0) MSEK

Sammanfattning 1 januari 2022 – 31 december 2022 (siffror inom parentes avser förra räkenskapsåret som omfattade perioden oktober 2020-december 2021)

  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 5,5 (3,3) MSEK
  • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,0 (-0,5) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 95,9 (121,0) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 3,0 (2,7) MSEK
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 3,9 (0,4) MSEK

För fullständig bokslutskommuniké 1 januari 2022 – 31 december 2022 v.v. se Modern Ekonomis hemsida på följande länk:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023 klockan 08:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se