Regulatorisk

Delårsrapport 1 januari 2022 – 30 juni 2022 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 januari 2022 – 30 juni 2022

  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 6,5 (8,1) MSEK
  • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 0,2 (0,0) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 52,8 (57,6) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,5 (1,1) MSEK
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till 5,8 (7,0) MSEK
  • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden uppgick till -5,5 (2,9) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till 0,39 (0,48) SEK

Väsentliga händelser under perioden

  • Inga händelser av väsentlig karaktär har inträffat under perioden.

Väsentliga händelser efter perioden

  • ME Finans AB byter leverantör för verksamhetsdrift.

För fullständig delårsrapport 1 januari 2022 – 30 juni 2022 v.v. se Modern Ekonomis hemsida på följande länk:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 70-332 84 31
Mail:
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se