Regulatorisk

Korrigering: Kallelse till årsstämma i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) vill med detta pressmeddelande göra rättelse gällande kallelsen till årsstämma som skickades ut 2019-12-18.

Korrigeringen avser punkt 9-11 i kallelsen gällande omval av styrelseledamöter. Omval av styrelseledamot Ann-Christine Hvittfeldt kommer inte att ske och istället kommer Merlina Poljak Käll att föreslås som nyval till styrelsen i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ).

Aktieägarna i Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), org. nr 556638-1934 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 16 januari 2020, kl. 15.00 i Bolagets kontor, Varnhemsgatan 12 i Skövde.
                                   

A. Rätt att delta på årsstämman
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 10 januari 2020, och dels senast den 10 januari 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget till per e-post frans.blom@modernekonomi.se eller per telefon på telefonnummer 021-470 36 05.

Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden, samt uppgifter om aktieinnehav. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på Bolagets hemsida www.modernekonomi.se. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakt och registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till Bolaget på ovan angivna adress. Fullmakt gäller ett år från utfärdandet eller den längre giltighetstid som framgår av fullmakten, dock högst fem år.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom banks notariatavdelning eller annan förvaltare måste, för att äga rätt att delta vid stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan registrering måste vara genomförd per den 10 januari 2020 och förvaltaren bör således underrättas i god tid före nämnda datum.

B. Ärenden på stämman
Förslag till dagordning

 1. Stämman öppnas
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Val av en eller två personer att justera protokollet
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. Godkännande av dagordning
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om
  1. fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn
 11. Val till styrelsen och av revisor
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna
 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att företa smärre justeringar av beslut fattade vid bolagsstämman i samband med registrering hos Bolagsverket
 15. Stämmans avslutande


Förslag till beslut m.m.

Punkt 8 b - Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

Styrelsen föreslår ingen utdelning.

Punkt 9 - 11 - Fastställande av antalet ledamöter, suppleanter och antalet revisorer, fastställande av arvoden till styrelsen och revisorn och val till styrelsen och av revisor

En majoritet av Bolagets aktieägare föreslår att styrelsen ska bestå av tre ordinarie ledamöter med en suppleant, att bolaget ska ha ett registrerat revisionsbolag som revisor, att som ledamöter välja Merlina Poljak Käll (nyval), Viktor Olsbo (omval) och Mats Olsson, ordförande (omval) och att som suppleant välja Anders Olsson (omval). Det föreslås att Grant Thornton Sweden AB omväljs som revisor. Arvoden föreslås utgå till ordföranden med 2 inkomstbasbelopp och till övriga ledamöter med vardera 1,5 inkomstbasbelopp. Beloppen är angivna inklusive sociala avgifter. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.


Punkt 12 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst

2 825 000 aktier.

Skälet till avvikelse från företrädesrätten är att Bolaget ska kunna emittera aktier som likvid i samband med företagsförvärv. Emissionskursen ska fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.


Punkt 13Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med företrädesrätt för aktieägarna, mot kontant betalning eller genom kvittning, fatta beslut om nyemission av aktier i Bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst 4 000 000 aktier.

C. Upplysningar, handlingar och antal aktier och röster
För giltigt beslut enligt punkt 12 fordras att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid bolagsstämman företrädda aktierna.

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. 

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.modernekonomi.se, från och med den 23 december 2019. Kopior av dessa handlingar kommer att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

D. Behandling av personuppgifter

För information om hur bolaget behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicybolagsstammor-svenska.pdf

Bolaget har 14 774 008 aktier och röster.

_____________________

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Styrelsen

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se