Regulatorisk

Bokslutskommuniké 1 oktober 2017 – 30 september 2018 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Sammanfattning 1 april 2018 – 30 september 2018
• Koncernens resultat för avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,9 (1,1) MSEK
• Moderbolagets resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (0,0) MSEK
• Koncernens omsättning uppgick till 53,3 (52,9) MSEK
• Moderbolagets omsättning uppgick till 1,6 (0,9) MSEK

Sammanfattning 1 oktober 2017 – 30 september 2018
• Koncernens resultat för avskrivningar (EBITDA) uppgick till -2,5 (1,2) MSEK
• Moderbolagets resultat för avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,2 (-0,2) MSEK
• Koncernens omsättning uppgick till 106,6 (107,9) MSEK
• Moderbolagets omsättning uppgick till 2,4 (1,7) MSEK

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,

08-503 01 550.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 18 december 2018 kl.09:00 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa
lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern
och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen
startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 15 platser. Huvudkontoret finns i Västerås.
Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.
www.modernekonomi.se