Regulatorisk

Förändring av rapportering

Modern Ekonomi förändrar sin rapportering från kvartalsrapport till halvårsrapport

Bolag som är listade på First North, OMX Stockholm måste redovisa halvårsrapporter och kan, men behöver inte, redovisa kvartalsrapporter. Modern Ekonomi har tidigare redovisat kvartalsrapporter, men bolaget övergår nu till att redovisa halvårsrapporter. Anledningen till förändringen är såväl att minska den interna administrationen som att uppmuntra till långsiktighet i investeringar i bolaget.

Kommande rapporttillfälle är bokslutskommuniké den 8 november 2016.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550. 

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se 

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2016 kl.0900 CET. 

Modern Ekonomi är en fullservicebyrå som erbjuder ett stort antal ekonomirelaterade tjänster genom bl.a. tillgång till en gemensam teknisk plattform och extraresurser, rådgivare, affärsutvecklare samt finansieringshjälp. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 160 medarbetare fördelade på 14 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på First North, OMX Stockholm.

www.modernekonomi.se