Regulatorisk

Uttalande från styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) med anledning av ECIT AS offentliga uppköpserbjudande

Modern Ekonomis styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera ECIT:s, offentliga uppköpserbjudande.

Bakgrund

Detta uttalande görs av styrelsen[1] för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”Modern Ekonomi”), enlighet med punkt II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”).

ECIT AS (”ECIT”) har idag, den 5 oktober 2020, lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Modern Ekonomi att överlåta samtliga sina aktier i Modern Ekonomi till ECIT till ett pris om 3,90 kronor per aktie (”Erbjudandet”).

Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på samtliga utgivna aktier, uppgår till cirka 57 618 631,20 kronor[2] och innebär en premie om:

  • cirka 34,48 procent jämfört med stängningskursen om 2,90 kronor för Modern Ekonomis aktie på Nasdaq First North Growth Market den 2 oktober 2020, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet;
  • cirka 39,84 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,79 kronor för Modern Ekonomis aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet; och
  • cirka 48,49 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 2,63 kronor för Modern Ekonomis aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas omkring den 12 oktober 2020 och avslutas omkring den 30 oktober 2020, med förbehåll för eventuella förlängningar.

Erbjudandets fullföljande är villkorat av sedvanliga villkor, bland annat av att det accepteras i sådan utsträckning att ECIT blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Modern Ekonomi och att samtliga erforderliga regulatoriska tillstånd och andra åtgärder, godkännanden och beslut har erhållits, i varje enskilt fall på för ECIT acceptabla villkor. ECIT har förbehållit sig rätten att frånfalla dessa och övriga fullföljandevillkor för Erbjudandet. Erbjudandet är inte villkorat av finansiering. Vänligen se ECIT:s pressmeddelande angående Erbjudandet för ytterligare information. Styrelsen för Modern Ekonomi har, efter skriftlig begäran från ECIT, tillåtit ECIT att genomföra en begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning) i samband med förberedelserna för Erbjudandet. Förutom resultat- och balansrapporter för perioden fram till den 31 augusti 2020, vilken idag offentliggörs av Bolaget genom separat pressmeddelande (i form av icke-reviderade och ej översiktligt granskad interimsredogörelse för perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020), har inte ECIT erhållit någon insiderinformation avseende Modern Ekonomi inom ramen för denna due diligence-undersökning.

Femton av Bolagets större aktieägare vars sammanlagda aktieinnehav i Modern Ekonomi motsvarar cirka 82,52 procent av det totala antalet aktier och röster, däribland styrelsens ordförande Mats Olsson, styrelsesuppleant Anders Olsson och Bolagets verkställande direktör Frans Blom, åtagit sig att acceptera Erbjudandet, dock villkorat av att en annan part inte offentliggör ett konkurrerande bud som är 25 procent högre per aktie än det pris per aktie som erbjuds till aktieägarna enligt Erbjudandet och ECIT inte inom fem arbetsdagar matchar sådant konkurrerande bud och av att ECIT inte i något väsentligt avseende bryter mot tillämpliga lagar eller regelverk.

Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen gett Stockholm Corporate Finance AB i uppdrag att avge ett värderingsutlåtande avseende Erbjudandet. Advokatfirman Morris AB är legal rådgivare till Modern Ekonomi i samband med Erbjudandet.

Stockholm Corporate Finance AB:s värderingsutlåtande är bilagt detta uttalande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri. För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller Stockholm Corporate Finance AB ett fast arvode som inte är beroende av budvederlagets storlek, anslutningsgraden i Erbjudandet eller huruvida det fullföljs.

Styrelsens rekommendation

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. Bolagets målsättning är att vara en modern byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och har idag ca. 120 medarbetare fördelade på 11 kontor.

Styrelsen har beaktat ett antal faktorer som styrelsen anser relevanta vid utvärderingen av Erbjudandet. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Bolagets nuvarande strategiska och finansiella ställning och Bolagets förväntade potentiella framtida utveckling samt därtill relaterade möjligheter och risker.

Styrelsen noterar att Erbjudandet innebär en premie om cirka 34,48 procent jämfört med stängningskursen om 2,90 kronor för Modern Ekonomis aktie på Nasdaq First North Growth Market den 2 oktober 2020 och en premie om cirka 39,84 procent och 48,49 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för Modern Ekonomis aktie på Nasdaq First North Growth North Market under de senaste 30 respektive 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet.

Vid utvärderingen av Erbjudandet har styrelsen noterat att femton större aktieägare (inklusive styrelsens ordförande, styrelsesuppleant och Bolagets verkställande direktör), som representerar cirka 82,52 procent av aktierna och rösterna i Bolaget har uttryckt sitt stöd för Erbjudandet och ämnar acceptera det.

Styrelsen tar även i beaktande att det tidigare har förts diskussioner med andra industriella aktörer om ett övertagande och det åligger styrelsen att utvärdera alternativ.

Styrelsen anser att villkoren för Erbjudandet är på en sådan nivå att den samlade bedömningen är att det åligger Styrelsen att tillse att Erbjudandet framställs till Modern Ekonomis aktieägare för att ge dem möjlighet att fatta ett eget beslut om Erbjudandet.

Baserat på det ovanstående rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Modern Ekonomi att acceptera Erbjudandet.

Enligt Takeover-reglerna är styrelsen skyldig att, baserat på vad ECIT uttalat i sitt offentliggörande av Erbjudandet tidigare idag, redovisa sin uppfattning om den inverkan genomförandet av Erbjudandet kommer att ha på Modern Ekonomi, särskilt sysselsättningen, och sin uppfattning om ECIT strategiska planer för Modern Ekonomi och de effekter dessa kan förväntas få på sysselsättningen och de platser där Modern Ekonomi bedriver verksamhet. Styrelsen noterar i detta avseende att ECIT har uttalat att:

”ECIT etablerades i Sverige i och med att dess första förvärv gjordes 2015. Sedan dess har ECIT:s svenska verksamhet vuxit kraftigt både organiskt och via ytterligare förvärv inom Redovisning-, Löne-, och IT-tjänster. Modern Ekonomi kommer att stärka ECIT:s närvaro i Sverige betydligt inom redovisnings-, löne- och rådgivningsområdet och också stärka ECIT:s plattform gällande leverans av tjänster mot främst kundsegmentet små och medelstora företag. Modern Ekonomi kommer att dra nytta av ECIT:s finansiella styrka och förmåga att bygga och utveckla affärer i både Sverige och Norden.

Efter det att affären slutförts är avsikten att ECIT över tid ska anpassa och integrera Modern Ekonomi i ECIT:s befintliga redovisnings- och löneverksamhet i Sverige för att etablera en starkare enhetlig verksamhet och realisera potentiella synergier. I nuläget finns det inte några beslut om förändringar av ECIT:s eller Modern Ekonomis anställda, ledning eller organisation, inklusive anställningsvillkor och verksamhetsplats.”

Styrelsen utgår från att denna beskrivning är korrekt och har i relevanta hänseende ingen anledning att ha en annan uppfattning.

Svensk rätt ska tillämpas på detta uttalande och uttalandet ska tolkas i enlighet härmed. Tvist i anledning av detta uttalande ska exklusivt avgöras av svensk domstol.

 ____________________

Skövde, 5 oktober 2020

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Viktor Olsbo
Styrelseledamot,
Telefonnummer: +46 705 33 90 85
Mail: viktor.olsbo@smartr.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Ekonomi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2020 kl. 08:15 CEST.

Om Modern Ekonomi

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550.

För ytterligare information, se www.modernekonomi.se

 

[1] Styrelsens ordförande Mats Olsson samt styrelsesuppleant Anders Olsson har på grund av intressekonflikt inte deltagit i styrelsens utvärdering eller beslut rörande Erbjudandet.

[2] Baserat på 14 774 008 utestående aktier i Modern Ekonomi.