Regulatorisk

Delårsrapport 1 oktober 2020 – 31 mars 2021 gällande Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ)


Sammanfattning 1 oktober 2020 – 31 mars 2021

  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar uppgick till 1,8 (2,1) MSEK
  • Moderbolagets resultat före av- och nedskrivningar uppgick till -0,3 (0,1) MSEK
  • Koncernens omsättning uppgick till 51,7 (56,5) MSEK
  • Moderbolagets omsättning uppgick till 1,1 (1,2) MSEK
  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 0,8 (1,0)

Väsentliga händelser under perioden 1 oktober 2020 – 31 mars 2021

  • ECIT förvärvar Modern Ekonomi
  • Väsentliga beslut vid extra bolagsstämma 30 november 2020
  • Väsentliga beslut vid årsstämma den 21 januari 2021

Väsentliga händelser efter perioden utgång

  • Modern Ekonomi avser avyttra verksamheten i Jönköping
  • Modern Ekonomi förvärvar minoritetsandelar i ME Finans AB

För fullständig delårsrapport 1 oktober 2020 – 31 mars 2021 v.v. se Modern Ekonomis hemsida:
https://www.modernekonomi.se/a.174/investerare/finansiella-rapporter

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550, ca@mangold.se.

För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 klockan 08:30 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se