Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) avser att ansöka om avnotering från NASDAQ First North Growth Market

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (”Modern Ekonomi” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I enlighet med god sed på aktiemarknaden kommer ansökan att inges tidigast om tre månader.

Den 5 oktober 2020 offentliggjorde ECIT AS (“ECIT”) ett rekommenderat offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Modern Ekonomi (”Erbjudandet”). Erbjudandet förklarades ovillkorat den 3 november 2020 och den förlängda acceptperioden i Erbjudandet löpte ut den 30 november 2020. Per den 30 november 2020 hade aktieägare representerande sammanlagt 12 925 413 aktier i Modern Ekonomi accepterat Erbjudandet eller överlåtit sina aktier till ECIT utanför Erbjudandet (motsvarande cirka 87,49 procent av aktiekapitalet och det totala röstetalet i Bolaget).

Antalet kvalificerade aktieägare har varit lågt under en längre tid men problemet accentuerades till följd av Erbjudandet. Under maj 2021 skedde endast 76 handelsavslut i Bolagets aktie till ett totalt värde om drygt 165 000 kr och per den 31 maj 2021 fanns det 37 kvalificerade aktieägare i Bolaget av 648 aktieägare totalt i Bolaget.

På grund av bristande likviditet i aktien uppfyller Bolaget inte längre noteringskraven på Nasdaq First North. Vidare bedömer styrelsen att Bolagets kostnader för att upprätthålla en fortsatt notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North inte är försvarbara i förhållande till omfattningen av Bolagets verksamhet.

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North. I enlighet med god sed på aktiemarknaden och i syfte att ge aktieägarna en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen, kommer ansökan om avnotering att lämnas in tidigast om tre månader efter dagen för detta pressmeddelande.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm,
08-503 01 550.
För mer information, v.v. kontakta:
Frans Blom
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 21 470 36 05
Mail:
frans.blom@modernekonomi.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juni 2021 klockan 13:30 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se