Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) avser att ansöka om avnotering från Nasdaq First North Growth Market

Styrelsen för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) (”Modern Ekonomi” eller ”Bolaget”) har beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). I enlighet med god sed på aktiemarknaden kommer ansökan att inges tidigast om tre månader.

På grund av bristande likviditet i aktien uppfyller Bolaget inte noteringskraven på Nasdaq First North. Som tidigare kommunicerats bedömer styrelsen att Bolagets kostnader för att upprätthålla en fortsatt notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North inte är försvarbara i förhållande till omfattningen av Bolagets verksamhet. 

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq First North. I enlighet med god sed på aktiemarknaden och i syfte att ge aktieägarna en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen, kommer ansökan om avnotering att lämnas in tidigast om tre månader efter dagen för detta pressmeddelande. Bolaget kommer att meddela när ansökan om avnotering lämnas in till Nasdaq.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

För mer information, v.v. kontakta:
Jens-Oskar Göransson
VD, Modern Ekonomi
Tel: +46 (0) 703-32 84 31
Mail: 
jens-oskar.goransson@modernekonomi.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 januari 2023 klockan 08:30 CET.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 10 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North.

www.modernekonomi.se