Regulatorisk

Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) publicerar interimsredogörelse avseende perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020

Med anledning av ECIT AS offentliga uppköpserbjudande och föregående företagsutvärdering publicerar Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) en icke-reviderad och ej översiktligt granskad interimsredogörelse avseende perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020.

Styrelsen för Modern Ekonomi har, efter skriftlig begäran från ECIT AS, tillåtit ECIT AS att, i samband med förberedelserna för ECIT AS offentliga uppköpserbjudande, genomföra en begränsad företagsutvärdering (så kallad due diligence-undersökning). I enlighet med punkt II.20 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) ska Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) så snart som möjligt offentliggöra insiderinformation som, inom ramen för ECIT AS företagsutvärdering, har lämnats ut till ECIT AS.

Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, Engelbrektsplan 2, 114 34 Stockholm, 08-503 01 550

Sammanfattning av interimsredogörelse

Under perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020 uppgår koncernens resultat till:

  • Koncernens omsättning för perioden uppgick till 43,4 MSEK.
  • Koncernens resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 3,7 MSEK.
  • Koncernens totala kassaflöde för perioden uppgick till 2,3 MSEK.
  • Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 3,5 MSEK.
  • Koncernens soliditet vid periodens utgång var 24 %.

Koncernens resultaträkning och kassaflödesanalys för perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020 samt balansräkning per 2020-08-31

Resultaträkning (tkr)

Nettoomsättning 42 390
Övriga rörelseintäkter 1 004
43 394
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader -11 396
Personalkostnader - 28 270
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar - 857
Övriga rörelsekostnader -4
-40 527
Rörelseresultat 2 867
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 30
Räntekostnader och liknande resultatposter -69
-39
Resultat efter finansiella poster 2 828
Resultat före skatt 2 828
Skatt på årets resultat 0
Uppskjuten skatt 0
Årets resultat 2 828
Moderbolagets andel av årets resultat 2 752
Minoritetens andel av årets resultat 76

Balansräkning (tkr)

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 238
Goodwill 5 909
6 147
Materiella anläggningstillgångar
Installationer 32
Inventarier 362
394
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 69
Uppskjuten skattefordran 769
Andra långfristiga fordringar 401
1 239
Summa anläggningstillgångar 7 780
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 26 945
Övriga fordringar 14 045
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 355
44 345
Kassa och bank 3 511
Summa omsättningstillgångar 47 856
SUMMA TILLGÅNGAR 55 636
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare
Aktiekapital 18 281
Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat -5 330
Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 12 951
Minoritetsintresse
Minoritetsintresse 437
Summa eget kapital 13 388
Långfristiga skulder
Checkräkningskredit 6 393
Skulder till kreditinstitut 1 400
7 793
Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 800
Förskott från kunder 2 460
Leverantörsskulder 2 711
Övriga skulder 18 482
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 002
34 455
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 55 636

Kassaflödesanalys (tkr)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 2 828
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 857
Betald skatt -98
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 3 587
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar 119
Förändring kortfristiga fordringar 6 459
Förändring leverantörsskulder -2 254
Förändring av kortfristiga skulder -1 078
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 833
Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten 0
Finansieringsverksamheten
Amortering av lån -4 559
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4 559
Årets kassaflöde 2 274
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början 1 237
Likvida medel vid årets slut 3 511

Denna rapport har ej granskats av Bolagets revisor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Frans Blom
Verkställande direktör, Modern Ekonomi
Telefonnummer: +46 (0) 21 470 36 05
Mail: frans.blom@modernekonomi.se

Denna information är sådan information som Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2020 kl. 08:15 CEST.

Modern Ekonomi är en lokalt förankrad redovisningsbyrå med rikstäckande resurser. För att få den bästa lösningen tror vi på en personlig, nära och varaktig relation med kunden. Vår målsättning är att vara en modern och resursstark byrå med hög kunskapsnivå för såväl det mindre som det medelstora företaget. Koncernen startade år 2006 och finns med drygt 120 medarbetare fördelade på 11 platser. Huvudkontoret finns i Västerås. Modern Ekonomi är sedan februari 2014 noterat på Nasdaq First North Growth Market.

www.modernekonomi.se