Bolagsordning

Bolagsordning för Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ), 556638-1934.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Modern Ekonomi Sverige Holding AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Skövde kommun, Västra Götalands län.

§ 3 Verksamhet
Bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt via dotterbolag, tillhandahålla tjänster inom områdena administration, redovisning, beskattning, affärsutveckling samt övrig ekonomisk och juridisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier skall vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse och revisorer
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med högst en styrelsesuppleant. Bolaget skall antingen ha en eller två revisorer med högst två suppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 7 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§ 8 Öppnande av stämma
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utser öppnar bolagsstämman och leder förhandlingarna till dess ordförande vid stämman valts.

§ 9 Bolagsstämma
På årsstämma skall följande ärenden behandlas.
1) Val av ordförande vid bolagsstämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Val av en eller två personer att justera protokollet
4) Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5) Godkännande av dagordning
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7) Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
8) Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter
9) Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
10) Val till styrelsen och, i förekommande fall, revisionsbolag eller revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
11) Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 10 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

§ 11 Föranmälan
För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält antalet biträden till bolaget i enlighet med föregående stycke.

§ 12 Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 13 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma får hållas, förutom där bolaget har sitt säte, i Stockholm och Sundbyberg.

Jag vill veta mer!

Ang personuppgifter | Dessa uppgifter kommer vi på Modern Ekonomi använda för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Finns fortsatt intresse av våra tjänster och lösningar sparar vi uppgifterna i vår kontaktdatabas för återkommande information och marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Personuppgiftsansvarig är Modern Ekonomi. För frågor angående hanteringen av personuppgifterna eller en begäran om vilken information som finns sparad ber vi dig kontakta info@modernekonomi.se