ÅRSSTÄMMA 2019

 • Datum 2020-01-16
 • Tid 15:00
 • Plats Varnhemsgatan 12, Skövde

 • Anmälan
  Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 10 januari 2020, och dels senast den 10 januari 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget till per e-post frans.blom@modernekonomi.se eller per telefon på telefonnummer 021-470 36 05.

 • Info
  Kallelse till årstämma
  Fullmaktsformulär