EXTRA BOLAGSSTÄMMA

 • Datum 2020-11-30
 • Tid 13:00
 • Plats Varnhemsgatan 12, Skövde

 • Anmälan
  Aktieägare som önskar delta vid extra bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per fredagen den 20 november 2020, alternativt om aktierna är förvaltarregistrerade, begära att förvaltaren rösträttsregistrerar aktierna senast tisdagen den 24 november 2020, och dels senast den 24 november 2020 anmäla sitt deltagande till Bolaget till per e-post frans.blom@modernekonomi.se eller per telefon på telefonnummer 021-470 36 05.

 • Info
  Fullmaktsformulär
  Kallelse till extra bolagsstämma